สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ https://youtu.be/eb0I6CTI2Gs การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/cPMDxQpFiOM การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน (วิทยาการคำนวณ ม.3)

"กว่าจะมาเป็นแอปพลิเคชันที่ดีต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรมาบ้าง นอกจากสร้างแอปพลิเคชันตามความสนใจของผู้พัฒนาแล้ว ยังต้องสำรวจความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ สร้าง และทดสอบ เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะขอกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาไพทอน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในการใช้สร้างแอปพลิเคชันในปัจจุบัน"