การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

การวิเคราะห์ข้อมูล https://youtu.be/5xisfgwTf80 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) https://youtu.be/_W8KUwHUOl0 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

"หลังจากทำการรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล"