การพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน https://youtu.be/yQIZgjRLU3c ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) การวางแผนการพัฒนา https://youtu.be/81B1sKJaZxQ การวางแผนการพัฒนา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น (วิทยาการคำนวณ ม.3)

"การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ดีต้องมีการวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีผู้ร่วมพัฒนาหลายคน ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้"