อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

องค์ประกอบไอโอที https://youtu.be/4DpAxH9udv0 องค์ประกอบไอโอที (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) กรณีศึกษา https://youtu.be/FhDX74moRwE กรณีศึกษา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6)

"เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้แตกต่างจากเดิมมาก เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ นี้ เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความสามารถของการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น ผนวกกับการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายๆ ด้าน"