อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

องค์ประกอบไอโอที https://youtu.be/4DpAxH9udv0 องค์ประกอบไอโอที (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) กรณีศึกษา https://youtu.be/FhDX74moRwE กรณีศึกษา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/