Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง…

"ในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลก มีอยู่ราว 2,600 ล้านคน โดยที่ Facebook ล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ อายุ การศึกษา เพียงเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่ง Facebook สามารถนำไปข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้"