ปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/51tPtrR9ioo แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) ตรรกะพารวย https://youtu.be/G-PIt8GBqDk ตรรกะพารวย (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/WAoIQpIRn60 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/VeY1RIE7MD4 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) สอน AI https://youtu.be/zHipithENvI สอน AI ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/sChWtq_WuBk สอน AI ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

อาชีพในยุคดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6)

"อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกแขนง และคาดว่าความต้องการนี้จะเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต แต่เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางอาชีพอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี บางอาชีพควรถูกลดความสำคัญลง ดังนั้นทุกคนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้"

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6)

"เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้แตกต่างจากเดิมมาก เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ นี้ เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความสามารถของการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น ผนวกกับการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายๆ ด้าน"