การเก็บรวบรวมและสํารวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

ผู้จัดการข้อมูล https://youtu.be/_ao0XBnZz1w ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/izbdRjtZUIY ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) นักสำรวจข้อมูล https://youtu.be/RwHsTfZWneM นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/O0IWlWuJXmQ นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/wHSm1iF5U-U นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 3 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง…

"ในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลก มีอยู่ราว 2,600 ล้านคน โดยที่ Facebook ล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ อายุ การศึกษา เพียงเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่ง Facebook สามารถนำไปข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้"

การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

"ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน จึงมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือประมวลผลให้เกิดประโยชน์กับบุคคล หรือองค์กร แต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้น กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังประโยคที่ว่า garbage in garbage out"