Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง…

"ในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลก มีอยู่ราว 2,600 ล้านคน โดยที่ Facebook ล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ อายุ การศึกษา เพียงเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่ง Facebook สามารถนำไปข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้"

การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

"ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน จึงมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือประมวลผลให้เกิดประโยชน์กับบุคคล หรือองค์กร แต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้น กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังประโยคที่ว่า garbage in garbage out"