การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

การแบ่งปันข้อมูล https://youtu.be/Q5_8x-l71t8 การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) บล็อกเกอร์มือใหม่ https://youtu.be/jAtl5bjKxSI บล็อกเกอร์มือใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ https://youtu.be/-KL3P3wEGK4 แฟ้มสะสมงานโดนใจ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6)

"เทคโนโลยีในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีพื้นที่ในการสื่อสาร และแบ่งปันข้อมูลได้มากขึ้น แต่การสื่อสารที่ดีนั้น ผู้ส่งสารควรมีความเข้าใจในรูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ จากสารที่ต้องการ เพื่อให้ผู้รับได้รับสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว"