การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

เหตุผลวิบัติ https://youtu.be/fVL3bVCVhSA เหตุผลวิบัติ (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) การใช้งานลิขสิทธ์ที่เป็นธรรม https://youtu.be/2CengVvRtMM การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 1/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) https://youtu.be/x3JMB9b2bSA การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 2/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน (วิทยาการคำนวณ ม.3)

"ข้อมูลมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ในแต่ละวันนักเรียนจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคมจำนวนมากและรวดเร็ว"