ข้อมูลมีคุณค่า (วิทยาการคำนวณ​ ม.5 สสวท.)

ความหมายของวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/0MtGCGCrkDQ ความหมายของวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/vYRwDJP6qxE กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

ข้อมูลมีคุณค่า (วิทยาการคำนวณ ม.5)

"ในยุคของข้อมูลและสารสนเทศ มีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากผู้ใช้ที่มีอยู่ทั่วโลกจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล มีการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาการข้อมูล (data science) ซึ่งมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของข้อมูล"