แผนการสอน

Lesson Plan
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ (อ้างอิงตามหนังสือ สสวท.)

***ไฟล์ .docx แก้ไขได้***


แผนการสอน

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

รายหน่วย

***ไฟล์ .docx แก้ไขได้***


แผนการสอน

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5

รายหน่วย

***ไฟล์ .docx แก้ไขได้***


แผนการสอน

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

รายหน่วย

***ไฟล์ .docx แก้ไขได้***