อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

องค์ประกอบไอโอที https://youtu.be/4DpAxH9udv0 องค์ประกอบไอโอที (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) กรณีศึกษา https://youtu.be/FhDX74moRwE กรณีศึกษา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ https://youtu.be/eb0I6CTI2Gs การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/cPMDxQpFiOM การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน https://youtu.be/yQIZgjRLU3c ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) การวางแผนการพัฒนา https://youtu.be/81B1sKJaZxQ การวางแผนการพัฒนา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

เหตุผลวิบัติ https://youtu.be/fVL3bVCVhSA เหตุผลวิบัติ (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) การใช้งานลิขสิทธ์ที่เป็นธรรม https://youtu.be/2CengVvRtMM การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 1/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) https://youtu.be/x3JMB9b2bSA การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 2/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/