เทคโนโลยีแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ https://youtu.be/HkFZ2gNd-tg การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) ขั้นตอนในการแก้ปัญหา https://youtu.be/n7jugAYwyuo การระบุปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/UgEScj-loN0 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/d_PJF0lWbak การออกแบบแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/EWFZ2IKDYxA การทดสอบและประเมินผล (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/lNfFLHb6pC8 การเขียนรายงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/-n80IAYRILA การนำเสนองาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี https://youtu.be/D1I1h6wBr78 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา https://youtu.be/KHBldL-EgAs เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) https://youtu.be/irbSL5Te8sM เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) กรณีศึกษา https://youtu.be/QJT_oRkvEJI กรณีศึกษาผลงานการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 https://youtu.be/vqX6LDig_oY การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ) https://youtu.be/MZjp4nszF1g ผลกระทบและการประยุกต์ใช้ของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ https://youtu.be/tygGxJwjit8 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) https://youtu.be/94-KqQbtwKQ ผลกระทบและการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) การจัดการโลจิสติกส์ https://youtu.be/ZhbI9U-XGWs การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของการจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) https://youtu.be/f7SAocUI56E ผลกระทบและการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/