ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 สสวท.)

ความรู้กับการแก้ปัญหา https://youtu.be/72Ftg7eO-aw ความรู้กับการแก้ปัญหา 1 : ความรู้พื้นฐาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1) https://youtu.be/iZ5SVRicD18 ความรู้กับการแก้ปัญหา 2 : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1) การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา https://youtu.be/ZgNaYzoFN-8 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 1 : การระบุและตีความปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1) https://youtu.be/aeymQve95j0 การคิดเชิงออกแบบกับการแกัปัญหา 2 : การพัฒนาแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1) https://youtu.be/nI9xiED226Q การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 3 : การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

เทคโนโลยีแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ https://youtu.be/HkFZ2gNd-tg การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) ขั้นตอนในการแก้ปัญหา https://youtu.be/n7jugAYwyuo การระบุปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/UgEScj-loN0 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/d_PJF0lWbak การออกแบบแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/EWFZ2IKDYxA การทดสอบและประเมินผล (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/lNfFLHb6pC8 การเขียนรายงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/-n80IAYRILA การนำเสนองาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี https://youtu.be/D1I1h6wBr78 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา https://youtu.be/KHBldL-EgAs เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) https://youtu.be/irbSL5Te8sM เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) กรณีศึกษา https://youtu.be/QJT_oRkvEJI กรณีศึกษาผลงานการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 https://youtu.be/vqX6LDig_oY การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ) https://youtu.be/MZjp4nszF1g ผลกระทบและการประยุกต์ใช้ของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ https://youtu.be/tygGxJwjit8 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) https://youtu.be/94-KqQbtwKQ ผลกระทบและการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) การจัดการโลจิสติกส์ https://youtu.be/ZhbI9U-XGWs การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของการจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) https://youtu.be/f7SAocUI56E ผลกระทบและการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

องค์ประกอบไอโอที https://youtu.be/4DpAxH9udv0 องค์ประกอบไอโอที (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) กรณีศึกษา https://youtu.be/FhDX74moRwE กรณีศึกษา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 5) ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ https://youtu.be/eb0I6CTI2Gs การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) https://youtu.be/cPMDxQpFiOM การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน https://youtu.be/yQIZgjRLU3c ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) การวางแผนการพัฒนา https://youtu.be/81B1sKJaZxQ การวางแผนการพัฒนา (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

เหตุผลวิบัติ https://youtu.be/fVL3bVCVhSA เหตุผลวิบัติ (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) การใช้งานลิขสิทธ์ที่เป็นธรรม https://youtu.be/2CengVvRtMM การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 1/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) https://youtu.be/x3JMB9b2bSA การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ตอนที่ 2/2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 6) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การใช้เวลาหน้าจอ (Screen Time) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับคนยุคดิจิทัล

ในปัจจุบัน อุปกรณ์ดิจิทัลที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนผ่านระบบออนไลน์ การใช้เพื่อความบันเทิง และการพูดคุยกับผู้อื่นผ่านทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เวลาการใช้งานหน้าจอเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก...

ร่องรอยจากการใช้งานโลกดิจิทัล Digital Footprints

การใช้งานโลกออนไลน์ในปัจจุบัน นับวันยิ่งมีความเชื่อมโยงกลมกลืนกับโลกความเป็นจริง ข้อมูลจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่อยู่บนโลกออนไลน์ มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นยังเปรียบเสมือนร่องรอยหลักฐานจากการใช้งาน ที่จะคงอยู่และใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมย้อนหลังของผู้ให้ข้อมูลได้