เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3)

เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา

เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3)
เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา ตอนที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3)

กรณีศึกษา

กรณีศึกษาผลงานการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 3)

ที่มา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s