เทคโนโลยีแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ

การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

การระบุปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)
การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)
การออกแบบแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)
การทดสอบและประเมินผล (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)
การเขียนรายงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)
การนำเสนองาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 2)

ที่มา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s