เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท.)

เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5

การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 )
ผลกระทบและการประยุกต์ใช้ของเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1)

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1)
ผลกระทบและการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1)

การจัดการโลจิสติกส์

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นของการจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1)
ผลกระทบและการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 1)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s