สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอน (วิทยาการคำนวณ ม.3 สสวท.)

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2)

การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.3 บทที่ 2)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s