โครงงานกับการแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 สสวท.)

การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน

การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)

การวิเคราะห์โครงงาน

การวิเคราะห์โครงงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)

การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)
การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)
การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)
การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 4 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)
การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)
การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s