การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 สสวท.)

การสร้างประโยชน์

การสร้างประโยชน์ 1 : การเพิ่มมูลค่า (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)
การสร้างประโยชน์ 2 : การสร้างมูลค่า (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)

การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน

การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)

สิทธิและการคุ้มครองผลงาน

สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 1 : สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)
สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 2 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)
สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 3 : อนุสิทธิบัตร (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s