ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 สสวท.)

ความรู้กับการแก้ปัญหา

ความรู้กับการแก้ปัญหา 1 : ความรู้พื้นฐาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1)
ความรู้กับการแก้ปัญหา 2 : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1)

การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 1 : การระบุและตีความปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1)
การคิดเชิงออกแบบกับการแกัปัญหา 2 : การพัฒนาแนวคิด (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1)
การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 3 : การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 1)

ที่มา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s