การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3)
การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s