ปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์

แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

ตรรกะพารวย

ตรรกะพารวย (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)
นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

สอน AI

สอน AI ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)
สอน AI ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s