Hate Speech คำพูดสร้างความเกลียดชัง

ท่ามกลางปัญหาความขัดแข้งและความเกลียดชังที่มีความรุนแรง ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาล ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว มาจากคำพูดที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่แทรกซึมและกระจายตัวอยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆ

Hate Speech เป็นการใช้คำพูดที่แสดงอคติทางลบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้เป้าหมายได้รับความเกลียดชังจากคนอื่น จนบางครั้งถูกตีตราว่าไม่เป็นที่ต้องการของสังคม มักพุ่งเป้าโจมตีหรือขยายต่อไปยังอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มในสังคม เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อาชีพ

We all bleed the same color
Photo by Mathias P.R. Reding on Pexels.com

โดยเป้าหมายของ Hate Speech นั้น ทำเพื่อการแบ่งแยก และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป ผ่านการคุกคามหรือใช้ความรุนแรง จนอาจขยายสู่การขับไล่ไม่ให้มีที่ยืนในสังคม

Photo by Vlada Karpovich on Pexels.com

ผู้ที่มักตกเป็นเหยื่อของ Hate Speech มักถูกกระทำจากการมีอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกับบุคคลส่วนมาก เช่น ศาสนาหรือความเชื่อ อุดมการทางการเมือง ภาวะทุพพลภาพ เพศสภาพและเพศวิถี ชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยู่ เป็นต้น


พฤติกรรมที่ทำให้เกิด Hate Speech

 • การด่า – ใช้ภาษาที่หยาบคาย รุนแรง ดูถูก และเหยียดหยาม
 • การสร้างความเข้าใจผิด – โน้มน้าวใจ ชักจูงให้เชื่อถือด้วยข้อมูลผิด หรืออคติส่วนตัว
 • การนิยามคนอื่นในเชิงลดคุณค่า – ทำให้กลายเป้นตัวตลก ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
 • การสื่อสารที่สร้างความรู้สึกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย – แบ่งแยกคนเป็นพวกอย่างชัดเจน
 • การสื่อความหมายปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน – การกีดกันออกจากสังคม
 • การตีตราเหมารวมในทางลบ – ทำให้กลายเป็นคนชายขอบในสังคม
 • การยุยงปลุกปั่น – ทำให้ผู้อื่นร่วมเกลียดชังกับผู้ที่เห็นต่าง
 • การระดมกำลังไล่ล่า ขู่คุกคาม การลงโทษทางสังคม – รุมประณามอย่างรุนแรงด้วยกลุ่มบุคคล การเนรเทศ หรือนำไปสู่การประกาศเอาชีวิต

วิธีการจัดการกับ Hate Speech บนโลกออนไลน์

 1. มีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์กับผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
 2. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเกลียดชังบนโลกไซเบอร์
 3. รายงานการพบเห็นการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังทางออนไลน์ ผ่านช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์
 4. สนับสนุนแนวทางการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย เพื่อลดอคติและการแบ่งแยกในสังคม

อ้างอิง

http://cclickthailand.com/เมื่อวาจาทำร้ายใจกัน-ก/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s