หาลำดับที่และลำดับเปอร์เซนไทล์ง่ายๆ ด้วย Microsoft Excel

“บ่อยครั้งที่เราต้องการหาลำดับของข้อมูลตัวเลข เช่น คะแนน ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ฯลฯ หากจำนวนข้อมูลมีไม่มาก การตรวจดูด้วยสายตา หรือเรียงลำดับข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel ก็พอที่จะหาลำดับได้โดยง่าย แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมากและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เช่น มีจำนวนตัวเลขที่ซ้ำกัน วีธีการข้างต้นก็คงทำได้ยากและใช้เวลานาน…”

อย่างไรก็ดี ในโปรแกรม Microsoft Excel มีฟังก์ชันที่ช่วยความสะดวก ในการหาลำดับของข้อมูลที่เราสนใจว่าอยู่ในลำดับที่เท่าใด หรืออยู่ในลำดับเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไร ได้แก่ ฟังก์ชัน RANK.EQ และ PERCENTRANK

กำหนดให้ ตัวอย่างข้อมูลคะแนนของนักเรียน 15 คน ในการหาลำดับที่และลำดับเปอร์เซนไทล์ ดังนี้

ตารางแสดงตัวอย่างคะแนนของนักเรียน 15 คน

การหาลำดับที่ (Rank) โดยใช้ฟังก์ชัน RANK.EQ

มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

=RANK.EQ(number, ref, [order])
หรือ
=RANK.EQ(number, ref)

โดยมีการระบุค่าดังนี้

  • number คือ ช่องเซลล์ที่ต้องการหาลำดับ
  • ref คือ กลุ่มเซลล์ของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการหาลำดับ
  • [order] คือ ลักษณะการเรียงลำดับ ได้แก่
    • 0-Descending (ค่ามาก มีลำดับที่สูงกว่า)
    • 1-Ascending (ค่าน้อย มีลำดับที่สูงกว่า)

***กรณีไม่ระบุ [order] ฟังก์ชันจะทำการเรียงลำดับแบบ 0-Descending เป็นค่าเริ่มต้น

ผลลัพธ์ที่ได้ จากการหาลำดับด้วยฟังก์ชัน RANK.EQ เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่แสดงลำดับของข้อมูลที่เราสนใจ หากมีข้อมูลที่อยู่ในอันดับเดียวกันซ้ำ จะมีการเลื่อนลำดับให้เองโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน RANK.EQ

หากต้องการหาลำดับของนักเรียนชื่อ A (เซลล์ C2) จากตัวอย่างคะแนนนักเรียนทั้งหมด 15 คน (ช่วง C2:C16) ใช้กำหนดค่าของฟังก์ชัน RANK.EQ ดังนี้

ฟังก์ชันสำหรับการหาลำดับที่ของกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้สะดวกในการทำ AutoFill สามารถใส่สัญลักษณ์ $ หน้าตัวเลขระบุแถวของช่วงข้อมูลคะแนนนักเรียน 15 คน เพื่อตรึงแถวของช่วงข้อมูล

ฟังก์ชันสำหรับการหาลำดับที่ของกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง ที่มีการตรึงช่วงข้อมูล

ผลลัพธ์ของการหาลำดับของคะแนนนักเรียน 15 คนเป็นดังนี้

ตารางแสดงลำดับของตัวอย่างคะแนนของนักเรียน 15 คน

การหาลำดับเปอร์เซนไทล์ (Percentile Rank) โดยใช้คำสั่ง PERCENTRANK

มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

=PERCENTRANK(array, x, [significance])
หรือ
=PERCENTRANK(array, x)

โดยมีการระบุค่าดังนี้

  • array คือ กลุ่มเซลล์ของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการหาลำดับเปอร์เซนไทล์
  • x คือ ช่องเซลล์ที่ต้องการหาลำดับเปอร์เซนไทล์
  • [significance] คือ ตำแหน่งทศนิยม

***กรณีไม่ระบุ [significance] ฟังก์ชันจะมีการแสดงทศนิยมในรูปแบบมาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่ได้ จากการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ด้วยฟังก์ชัน PERCENTRANK เป็นตัวเลขจำนวนทศนิยม มีค่าตั้งแต่ 0-1 ที่แสดงลำดับเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่เราสนใจ

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน PERCENTRANK

หากต้องการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ของนักเรียนชื่อ A (เซลล์ C2) จากตัวอย่างคะแนนนักเรียนทั้งหมด 15 คน (ช่วง C2:C16) ใช้กำหนดค่าของฟังก์ชัน PERCENTRANK ดังนี้

ฟังก์ชันสำหรับการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ของกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้สะดวกในการทำ AutoFill สามารถใส่สัญลักษณ์ $ หน้าตัวเลขระบุแถวของช่วงข้อมูลคะแนนนักเรียน 15 คน เพื่อตรึงแถวของช่วงข้อมูล

ฟังก์ชันสำหรับการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ของกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง ที่มีการตรึงช่วงข้อมูล

ผลลัพธ์ของการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ของคะแนนนักเรียน 15 คนเป็นดังนี้

ตารางแสดงลำดับเปอร์เซนไทล์แบบค่ามาตรฐานของตัวอย่างคะแนนของนักเรียน 15 คน

สำหรับลำดับเปอร์เซนไทล์ที่ได้ เป็นตัวเลขจำนวนทศนิยม มีค่าตั้งแต่ 0-1 ซึ่งอาจไม่อยู่ในรูปแบบที่นิยมใช้งาน เพื่อให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปที่นิยมใช้งาน ที่อันดับเปอร์เซนไทล์มีค่าตั้งแต่ 0-100 จึงต้องทำการคูณ 100 เพิ่มเข้าไปเมื่อมีการใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK ดังนี้

ฟังก์ชันสำหรับการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ของกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง ที่มีการคูณ 100 เข้าไป

จะได้ผลลัพธ์ของการหาลำดับเปอร์เซนไทล์ที่มีค่าตั้งแต่ 0-100 เป็นดังนี้

ตารางแสดงลำดับเปอร์เซนไทล์แบบค่ามาตรฐานของตัวอย่างคะแนนของนักเรียน 15 คน ที่อยู่ในรูปที่นิยมใช้งาน

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s