พลเมืองดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6)

“การเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การสันทนาการ และด้านอื่นๆ จนไม่สามารถแยกโลกออนไลน์กับโลกจริงออกจากกันได้ เหตุการณ์มากมายบนโลกออนไลน์ส่งผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงไปยังคนที่อยู่ในโลกจริง จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล”

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

การเป็นพลเมืองดิจิทัล

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน จึงต้องเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงแนวทางในการปฏิบัติตนบนโลกออนไลน์อย่างไร ถึงจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย ตลอดจนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ป้องกัน และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น

Nine Themes of Digital Citizenship
(https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html)

จากการที่ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการปลูกฝังลักษณะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้แก่เยาวชน เพื่อใช้ชีวิตในโลกจริงและโลกออนไลน์ได้อย่างสมดุล ในปี พ.ศ.2562 ไมค์ ริบเบิล (Mike Ribble) ได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี (S3 Framwork) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. การมีความรู้ทางเทคโนโลยีและการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น (Savvy) 2. การป้องกันตนเองและผู้อื่น (Safe) และ 3. การเคารพตนเองและผู้อื่นในสังคมออนไลน์ (Social) กรอบแนวคิดนี้จึงเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวปฏิบัติของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

สำหรับเยาวชนที่ต้องเติบโตและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตนั้น การมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้อื่น ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การรู้ดิจิทัล

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน เราสามารถเรียนรู้ได้จากเพื่อน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน นอกจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ แต่ข้อมูลที่ได้รับไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม เราต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลใดถูกต้อง และสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นองค์ความรู้ของเราเองได้

การรู้ดิจิทัลนั้นสำคัญไฉน!!
Digital Literacy การรู้ดิจิทัลนั้นสำคัญไฉน!! อะไรคือทักษะที่เราควรจะมี?
(https://aisdc.ais.co.th/blog/trend/digital-literacy.html)

การมีทักษะทางการสื่อสาร

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั่วโลก โดยผ่านแพลตฟอร์มหรือสื่อกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เราต้องคำนึงถึงรูปแบบของสาร และสื่อกลางที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งต้องระมัดระวังการทิ้งร่องรอยดิจิทัลที่เกิดจากการสื่อสารในสื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย การเขียนแสดงความคิดเห็น หรือการแชร์ที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อตัวนักเรียนต่อไปในอนาคตในการเข้าศึกษาต่อ หรือการทำงาน

รอยเท้าดิจิทัล
รอยเท้าดิจิทัล : ฝ่ายบุคคลเตือน ตัวตนและความคิดเห็นในโลกออนไลน์มีผลต่อการสมัครงาน
(https://www.bbc.com/thai/thailand-48902824)

การซื้อขายสินค้าออนไลน์

เทคโนโลยีทำให้การซื้อขายสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก เมื่อมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากจะถูกแชร์เพื่อให้สามารถซื้อขายกันได้จนเสร็จสิ้น

ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและมีทักษะในการซื้อขายในตลาดออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยม และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงิน ดังนั้นการเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกการก่ออาชญากรรมทางดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวอย่างอาชญากรรมทางดิจิทัล

  • การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Scam) อาจเกิดจากผู้ที่หลอกลวงส่งอีเมล์ให้เรายืนยันข้อมูลบัญชีบัตรเครดิต เพื่อที่จะนำข้อมูลหมายเลขบัตร ชื่อ หมายเลขด้านหลังบัตร ไปใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์
  • การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล (Identify Theft) เป็นการหลอกลวงที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการเปิดบัญชี หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยอาจใช้การหลอกลวงแบบฟิชชิง (Phishing) คือ ใช้อีเมล์หรือเว็บไซต์ปลอมในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
Phishing คืออะไร
Phishing คืออะไร ป้องกันอย่างไร
(https://www.catcyfence.com/it-security/article/what-is-phishing/)

การป้องกันตนเองและผู้อื่น

เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ทุคนได้รับความสนุกสนาน แต่ในบางครั้ง ความสนุกสนานอาจทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบและรู้สึกในด้านไม่ดี การใช้เทคโนโลยีต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและตนเอง รับทราบข้อกำหนดในการเผยแพร่เนื้อหา การแชร์ หรือส่งต่อเนื้อหาของผู้อื่น และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมา นอกจากนี้ต้องระวังตนเองจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ดังนั้นเราจึงต้องสร้างสมดุลในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการใช้เทคโนโลยี

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะปกปิดไม่ให้ผู้อื่นทราบข้อมูลบางอย่าง โดยระดับความเป็นส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม

ข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า มีประโยชน์ทางธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น ถ้าเว็บไซต์รู้รสนิยมและความชอบของผู้ใช้ ก็จะสามารถส่งโฆษณาสินค้าได้ตรงตามความต้องการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่จำนวนมากที่มีรายได้หลักมาจากการโฆษณา จึงต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลการใช้งาน รายการของเว็บไซต์ที่เข้าชม ตำแหน่งที่อยู่ เพศ และรายได้ รวมทั้งกลุ่มเพื่อนที่รู้จัก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจัดการโฆษณา

อ่านบทความ: Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง…

บางครั้งการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อาจแลกมาด้วยการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เสมือนว่าใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าบริการในการใช้งาน ดังนั้นการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและรู้จักป้องกัน รวมทั้งทราบถึงผลกระทบที่อาจตามมา

ในด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปละเมิดเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือสถานที่ที่ห้ามถ่ายภาพ และการถ่ายภาพบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงถึงการที่เราไม่รู้จักป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การดำเนินการที่ถูกต้อง คือ ขออนุญาตเจ้าของสถานที่และบุคคลอื่นที่ต้องการถ่ายภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน

โฆษณาตามมาหลอกหลอกเราได้ยังไง?

สิทธิและความรับผิดชอบ

อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เผยแพร่เนื้อหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผลงานเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตคิดค้นและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright) โดยอัตโนมัติ

ดังนั้น การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือนำมาต่อยอดโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน และต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ สามารถเลือกที่จะเผยแพร่ผลงานได้ใน 2 ลักษณะดังนี้

  1. เผยแพร่ผลงานให้เป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) – ทางเลือกนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เลย แม้แต่เครดิตของผลงาน
  2. การเผยแพร่ผลงานที่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ หรือพัฒนาต่อยอด – เจ้าของผลงานสามารถเลือกที่จะเผยแพร่ผลงานพร้อมด้วยสัญญาอนุญาต (License) ที่อนุญาตให้มีการนำผลงานไปใช้งานต่อภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นกลุ่มของสัญญาอนุญาตที่มีทางเลือกในการเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย โดยผู้เผยแพร่ผลงานสามารถเลือกได้ว่าต้องการอนุญาตให้นำไปใช้งานต่อในลักษณะใด

Creative Commons ลิขสิทธิ์ทางผลงาน ใช้แบบไหนถึงถูกต้อง
Creative Commons ลิขสิทธิ์ทางผลงาน ใช้แบบไหนถึงถูกต้อง
(https://creativetalklive.com/creative-commons-license/)

สุขภาพกับการใช้งานเทคโนโลยี

ในการทำกิจกรรมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้งานต้องนั่งอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานาน หากท่าทางในการนั่งไม่ถูกหลัก จะส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ เช่น หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ อาจทำให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ อาการดังกล่าวเรียกว่า ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการปรับท่านั่งและพฤติกรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง

โรคยอดฮิตออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
(http://www.sukumvithospital.com/content.php?id=3495)

การใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงเป็น โรคคอมพิวเตอร์วิชชันซินโดรม (Computer Vision Syndrome: CVS) ซึ่งเกิดจากการที่ใช้สายตาจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน และไม่ค่อยกระพริบตา มักมีอาการตาแห้ง แสบตา ตามัว ปวดหัว ปวดคอและบ่า


กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล

อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้อินเทอร์เน็ตมีลักษณะไม่ต่างจากร้านกาแฟในสมัยก่อน ที่คนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสือพิมพ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการตัดสินใจร่วมกัน

โครงสร้างดังกล่าวเป็นพื้นฐานทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้คน อย่างไรก็ตาม การกระทำใดๆ บนโลกออนไลน์ ต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่น เคารพกฎหมาย และมีมารยาทที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย

การเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจ

เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้คนบนโลกสามารถเข้าถึง และติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากไม่ว่าใครจะอยู่ที่ใดก็ตาม สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เสมือนกับอยู่ที่เดียวกัน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อกลางที่ลดข้อจำกัดทางกายภาพของผู้คนที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านเชื้อชาติ สถานภาพ และสถานที่

การรณรงค์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต บางครั้งจึงเริ่มต้นได้ง่ายกว่า และมีผู้เข้าร่วมที่มากกว่าการรณรงค์ปกติ เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนต่ำ ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมบนอินเทอร์เน็ต มักเผชิญปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการปลอมแปลงตัวตนได้ง่าย

Racism Campaign
Photo by Kelly Lacy on Pexels.com

นอกจากต้นทุนในการมีส่วนร่วมที่ต่ำแล้ว สาเหตุอีกประการหนึ่งที่พลเมืองดิจิทัลสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและตัดสินใจต่างๆ ได้ดี เนื่องจากความสามารถในการค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล มีความสะดวกและง่ายดาย จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น การระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การสำรวจความเห็นเบื้องต้นในประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม อาจมีความพยายามในการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาและบริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

เสรีภาพในการแสดงออก

สิ่งที่พลเมืองดิจิทัลสัมผัสได้จากโลกออนไลน์ คือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสามารถแสดงความคิดเห็นใดเรื่องใดก็ได้ อย่างไรก็ดี ระดับของการมีเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

เสรีภาพในการแสดงออกนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ การมีเสรีภาพในการแสดงออก ไม่ได้ปกป้องผู้ที่กระทำการแสดงออกจากการกระทำนั้น ผู้แสดงความคิดเห็นอาจนำเสนอเนื้อหาที่ปลุกเร้าความโกรธและเกลียดชัง ซึ่งผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกโกรธและเกลียดชังเจ้าของความคิดเห็นนั้นได้

ในทำนองเดียวกัน บุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกและวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่น แต่ถ้าการวิจารณ์ดังกล่าวเป็นการให้ร้าย หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับความอับอายหรือเกลียดชัง อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหมิ่นประมาทได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ อาจได้รับการยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้

Free Speech เสรีแบบนี้ถูกต้องจริงเหรอ
(https://www.ldaworld.com/free-speech/)

กฎหมายดิจิทัล

การใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ในชีวิตประจำวัน กลายเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการทำความเข้าใจและระมัดระวัง ไม่ให้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี กฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาและเนื้อหา 13 เรื่องที่ชาวเน็ตต้องรู้
สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาและเนื้อหา 13 เรื่องที่ชาวเน็ตต้องรู้
(https://contentshifu.com/blog/computer-law/)

เกร็ดน่ารู้น่ารู้

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ)

เป็นสมรรถนะด้านสติปัญญา การรู้คิด สังคม อารมณ์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการที่จะเผชิญกับควาท้าทาย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนโลกดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21
ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21
(https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st)

DeepFake

เป็นการใช้ศาสตร์แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียกว่า Deep Learning ในการตัดต่อใบหน้า รวมถึงการเลียนแบบพฤติกรรม น้ำเสียง และท่วงทำนองการพูดของบุคคล เพื่อสร้างใบหน้าปลอมของบุคคลนั้นภายในวิดีโอ เสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พูด หรือกระทำจริงเหมือนที่ปรากฏในวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้น

Deepfake AI คืออะไร
Deepfake AI คืออะไร : รู้จัก Deepfake จากแอพฯ น่ารัก สู่เครื่องมือทำสงครามไซเบอร์แห่งอนาคต
(https://www.ceochannels.com/deepfake-ai/)
ทำความรู้จัก DeepFake ใช้ AI สร้างคลิปปลอมของคนดัง ที่ปลอมยันเสียงและท่าทาง
ทำความรู้จัก DeepFake ใช้ AI สร้างคลิปปลอมของคนดัง ที่ปลอมยันเสียงและท่าทาง
(https://www.brickinfotv.com/news/technology/8147/)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
https://aisdc.ais.co.th/blog/trend/digital-literacy.html
https://www.bbc.com/thai/thailand-48902824
https://www.catcyfence.com/it-security/article/what-is-phishing/
https://creativetalklive.com/creative-commons-license/
http://www.sukumvithospital.com/content.php?id=3495
http://www.phyathai-sriracha.com/pytsweb/index.php?page=modules/knowledgepage&knowid=268
https://www.ldaworld.com/free-speech/
https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st
https://www.ceochannels.com/deepfake-ai/
https://www.brickinfotv.com/news/technology/8147/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s